Day: July 28, 2022

ตรวจเครน เตรียมตัวอย่างไร เรามีข้อแนะนำมาฝากตรวจเครน เตรียมตัวอย่างไร เรามีข้อแนะนำมาฝาก

การตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่น ควรมีการเตรียมการให้พร้อม เครนหรือปั้นจั่น เครื่องจักรขนาดใหญ่มีไว้เพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตัน ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการยก เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยังส่งเสริมในด้านความปลอดภัย การตรวจเครนหรือปั้นจั่นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยของผู้ใช้งาน รวมถึงเกิดความปลอดภัยต่อผู้อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย การตรวจเครนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยตรวจปั้นจั่นหรือเครนตามกฎหมายกำหนดพร้อมทำทดสอบพิกัดการยก โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ สำหรับกฎหมายการตรวจเครนหรือปั้นจั่น ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ คุณสามารถว่าจ้างให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจเครนให้ โดยบริษัทนั้นๆ จะต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ด้วย การเตรียมตัวก่อนตรวจเครน เตรียมเครนหรือปั้นจั่นให้พร้อม ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเครนหรือปั้นจั่นจะต้องหยุดการทำงานเพื่อทำการตรวจสอบ เตรียมน้ำหนักโลหดเทส โดยให้ผู้ที่ต้องการตรวจเครน เป็นผู้จัดเตรียมน้ำหนักและอุปกรณ์คล้องเกี่ยวเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของเครนไว้หน้างานให้เรียบร้อย เตรียมรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายตุ้มน้ำหนัก โดยเตรียมให้พร้อมก่อนทำการตรวจสอบ เช่น โฟลคลิฟท์ หรือจะเป็นแฮนลิฟท์ เป็นต้น ควรมีผู้ประสารงานระหว่างทำการตรวจสอบเครน และเข้าพื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบจการตรวจสอบเสร็จสิ้น เตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูง การเตรียมตัวก่อนตรวจเครนต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับขึ้นที่สูง กรณีที่เครนหรือปั้นจั่นไม่มีบันใดทางขึ้น-ลง ผู้ที่ต้องการตรวจสอบควรเตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูงหรือลงให้พร้อม อาทิเช่น บันได รถกระเช้า เป็นต้น เตรียม […]